All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

The comparison of photocatalytic properties of colloidal Q-TiO2 particles and highly oriented layers of nanocrystalline anatase.

Public support

 • Provider

  Czech Science Foundation

 • Programme

  Post-graduate (doctorate) grants

 • Call for proposals

  Postdoktorandské granty 2 (SGA02002GA-PD)

 • Main participants

  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Srovn nˇ fotokatalytickěch vlastnostˇ koloidnˇch ź stic Q-TiO2 a vysoce orientovaněch vrstev nanokrystalick?ho anatasu

 • Annotation in Czech

  Fotokatalytick  degradace na oxidu titaniźit?m je novŘ vyvˇjen  metoda pro odstraĺov nˇ organick?ho a mikrobiologick?ho zneźiçtŘnˇ vody s vyu§itˇm sluneźnˇho z ýenˇ. Je zalo§ena na fotogeneraci separovaněch n boj? v polovodiźov? ź stici. Jejich pýenos pýes f zov? rozhranˇ vyvol  ve vodn? f zi redoxnˇ reakce, kter? nakonec vedou k Łpln? mineralizaci pýˇtomněch organickěch l tek. Cˇlem navrhovan?ho projektu je (i) synt?za nanokrystalick?ho anatasu ve formŘ velmi malěch ź stic Q-TiO2 v koloidnˇch roztocˇcha v podobŘ vysoce orientovaněch mesoskopickěch vrstev, (ii) charakterizace a srovn nˇ fyzik lnˇch vlastnostˇ a fotoaktivity obou tŘchto forem, (iii) studium vlivu povrchověch komplex? s pýenosem n boje na fotokatalytickou aktivitu TiO2, (iv) zkoum nˇ kinetiky a mechanismu fotokatalytick? degradace vybraněch organickěch çkodlivin (napý. pestidic? ze skupiny 1,2,4-triazolu). Na z kladŘ zjiçtŘn? struktury rozkladněch meziprodukt? bude navr§en pravdŘpodobně reakźnˇ mechanismus jejich vzniku,

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  CF - Physical chemistry and theoretical chemistry

 • CEP - secondary branch

  CH - Nuclear and quantum chemistry, photo chemistry

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry<br>10403 - Physical chemistry

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Postdoktorandskě projekt byl pýedźasnŘ ukonźen po necelěch dvou letech trv nˇ z d?vodu n stupu na mateýskou dovolenou. Pýesto lze konstatovat, §e dˇlźˇ Łkoly odpovˇdajˇcˇ dobŘ ýeçenˇ byly splnŘny. Projekt je hodnotněm pýˇnosem k problematice fotokatalyso

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2001

 • Realization period - end

  Jan 1, 2003

 • Project status

  S - Stopped (prematurely terminated) multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2003/GA0/GA03GP/U/N/7:4

 • Data delivery date

  Jun 15, 2009

Finance

 • Total approved costs

  463 thou. CZK

 • Public financial support

  315 thou. CZK

 • Other public sources

  208 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK