All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Historical land use of the Bohemian-Moravian Upland in Prehistory and Middle Ages

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Applied research and development of national and cultural identity Programme? (in short, ?NAKI?)

 • Call for proposals

  NAKI 3 (SMK02013DF001)

 • Main participants

  ARCHAIA Brno z. ú.<br>Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.<br>Masarykova univerzita / Filozofická fakulta<br>Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta<br>Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  5/2013/OOV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku

 • Annotation in Czech

  Krajina je v současnosti nejvýznamnějším nositelem stop historických a kulturních proměn našich zemí. Pro pravěk je dokonce svědkem jediným. Jednou z výjimečných oblastí, které budou předmětem našeho výzkumu, je z hlediska stavu dochování archeologických památek i krajiny Českomoravská vrchovina a přilehlá jihozápadní Morava. Geologicky se jedná o území západní části Českého masivu a jeho jv. svahů v širším povodí Svratky. Právě zde, na okraji staré jihomoravské sídelní oblasti, lze sledovat postupné proměny osídlení v pravěku a středověku. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o periferní území, které sice není tak výrazně poznamenáno probíhající destrukcí historické kulturní krajiny rozsáhlou výstavbou, nicméně i zde naše archeologické dědictví postupně mizí, zvláště při budování vodních nádrží a intenzivní zemědělskou a lesní činností. Hlavním cílem projektu je zpřístupnit informace o historické krajině, a ve vazbě na přírodní prostředí sledovat její vývoj. Důraz bude kladen na souhrn a revizi dosavadních poznatků a na metodiku dokumentace a ochrany ohrožených archeologických památek: pravěkých a raně středověkých opevnění a mohylníků, dále středověkých zaniklých vsí, hradů, tvrzí a drobných fortifikací, důlních děl a cest. Základním výstupem projektu bude webový geografický informační systém, který nebude zahrnovat pouze tradiční vymezení archeologických lokalit jako kartografických bodů, či polygonů, ale bude vizualizovat celé sídlení oblasti, případně menší území (např. plužiny zaniklých vesnic) ve vazbě na přírodní podmínky. Tímto novým přístupem ke struktuře krajiny chtějí zúčastněné instituce nabídnout státní správě, krajské samosprávě a vlastníkům nemovitostí nástroj k řešení dlouhodobých záměrů pro management kulturní krajiny. Bohatství, různorodost a velmi dobrý stav archeologických památek na Českomoravské vrchovině nabízí velké možnosti turistickému ruchu. Součástí projektu budou tedy i návrhy jejich prezentace včetně různých kulturních aktivit.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

  AL - Art, architecture, cultural heritage

 • CEP - another secondary branch

  DF - Pedology

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>40104 - Soil science<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The majority of the set objectives were met. This is reflected in the fact that 83 % of the objectives were met; it is highly likely that one missing methodology will later be certified. 73 % of the planned secondary results were achieved; it may justifiably be assumed that an important missing monograph will be adjusted later in 2017.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2013

 • Realization period - end

  Dec 31, 2016

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 29, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP17-MK0-DF-U/01:1

 • Data delivery date

  May 18, 2021

Finance

 • Total approved costs

  20,336 thou. CZK

 • Public financial support

  20,229 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK