All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  Prostředí pro život 2 (STA02019SS020)

 • Main participants

  Český hydrometeorologický ústav

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  SS02030031 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vyvinout metody kontrol kvality ovzduší, identifikace zdrojů znečišťování ovzduší a jejich podílů na koncentracích znečišťujících látek se zaměřením na hlavní stávající problémy kvality ovzduší a obtížně kvantifikovatelné druhy znečištění. V návaznosti výše uvedeného je třeba vyvíjet modelové nástroje identifikující rozptyl znečistění ovzduší, a to jak s ohledem na aktuální koncentrace, tak i se zaměřením na budoucí rozvoj technologií. Součástí výzkumu je i rozvoj laboratorních metod pro hodnocení kvality ovzduší, a to jak metod manuálních, izotopových analýz prvků ve vzorkách aerosolových částic, tak i metod elementární analýzy aerosolových částic. Se zřetelem na vliv na zdraví obyvatelstva bude na 5 lokalitách v ČR vyhodnocen vliv ultrajemných částic a to i s ohledem na vnější vlivy, jako jsou např. meteorologické podmínky. Dojde také k vyhodnocení rozmístění imisních stanic, které vyústí v návrh obnovy státní sítě imisního monitoringu. Součástí řešení projektu je také odhad podílu mlhy a námrazy na celkové atmosférické depozici. Zajímavým výsledkem projektu budou také mapy fytotoxických dávek ozonu pro různé rostliny. Celým projektem se prolíná hodnocení vlivu dopravy, a to jak na zdraví obyvatelstva, tak na množství emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. Neopomenutelným úkolem tohoto projektu je vývoj metodik a emisních faktorů využívaných v přípravě emisních bilancí a to v návaznosti na mezinárodní požadavky EU a Úmluv OSN. Součástí výzkumu metodik v oblasti skleníkových plynů je i analýza potenciálů biomasy a v neposlední řadě predikce budoucího vývoje emisí a kvantifikace dopadů politických nástrojů zajišťujících snižování emisí, nebo dodržování emisních stropů na spotřebu energií, ekonomiku a další indikátory pomocí makro modelů. V neposlední řadě budou vyvinuty datové standardy pro informace o zdrojích, emisích a imisích, které budou základním prvkem následně vyvíjeného komplexního informačního systému o kvalitě ovzduší.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10509 - Meteorology and atmospheric sciences

 • OECD FORD - secondary branch

  30304 - Public and environmental health

 • OECD FORD - another secondary branch

  20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  DG - Atmospheric sciences, meteorology<br>DH - Mining industry including coal mining and processing<br>DN - Environmental impact on health<br>FM - Hygiene

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jul 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2026

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-SS-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  256,260 thou. CZK

 • Public financial support

  224,695 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  27,516 thou. CZK