Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výzkum měrných emisí znečisťujících látek ze spalování tuhých paliv v lokálních topeništích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  201504027

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research specific pollutant emissions from the combustion of solid fuels in local heating

 • Anotace anglicky

  Determination of specific emissions TSP, PM10, PM2.5, PM1, nanoparticles and PAHs from the combustion of solid fuels in small combustion plants during normal operation in households (at reduced power, poor fuel, operation and maintenance) and the design of new emission factors for national emission Invenotry dust (TSP, PM10 and PM2.5, PM1, nanoparticles) and PAHs and their properties.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Resort je připraven výsledky v současné podobě převzít, neboť naplňují předloženou výzkumnou potřebu. Zároveň konstatuje, že souhlasí s provedenou formální úpravou výsledku (např. název výsledku). Komise uděluje příjemci povinnost bezodkladně zaslat poskytovateli datovou dávku pro nahlášení požadovaného a dosaženého výsledku do RIV, tzn. 1x Hneleg, a to nejpozději do 15. 9. 2017. V případě jakýchkoliv publikací týkajících se tohoto projektu je nutné disponovat souhlasem vlastníka výsledku. Jakékoliv nevyžádané výsledky poskytovatelem (tzn. výsledky neuvedené ve výčtu výsledků ve Smlouvě o poskytnutí podpory) není možné uplatnit v IS VAVAI. Dále byl Zástupce resortu informován o předkládání Zprávy o implementaci výsledků během následných tří let po skončení projektu, které bude probíhat prostřednictvím IS BETA. Komise navrhuje projekt k administrativnímu ukončení ze strany poskytovatele.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2015

 • Ukončení řešení

  30. 11. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 3. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-TA0-TB-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  4. 9. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 859 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 859 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč