Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Spalovací komora a hořák pro spalování vzniklého energoplynu

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26210%2F18%3APR32051" target="_blank" >RIV/00216305:26210/18:PR32051 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Spalovací komora a hořák pro spalování vzniklého energoplynu

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Základem je prostorná skříň se stěnami z ocelových kotlových plechů s rozpěrkami. Vnitřní strana stěny je kryta speciální vyzdívkou z prefabrkovaných dílů. Strop komory je ocelových trámců a speciálních keramických tvarovek. Spodek komory je uzavřen ocelovým plechem. Nad podlahou komory je uložen rošt. Ve stěně je otvor pro horák energoplynu a výstup spalin. Komora je vybavena tryskami pro přívod sekundárního spalovacího vzduchu. Spalovací komora je vybavena sondami pro měření teplot. Na boční stěně komory je samostatný vstup umožňující připojení přídavného hořáku na pelety. Spalovací komora byla testována s přídavným hořákem. Vnější strana stěny komory bude po instalaci do linky izolována minerální vatou tloušťky 60 až 100 mm a bude kryta plechem

 • Název v anglickém jazyce

  Combustion chamber and burner for Syngas Burning

 • Popis výsledku anglicky

  The basis is a spacious cabinet with walls made of steel boiler plates with spacers. The inner side of the wall is covered with a special lining made of prefabricated parts. The ceiling of the chamber is made of steel beams and special ceramic fittings. The bottom of the chamber is closed with steel sheet. A grate is placed above the floor of the chamber. There is a hole in the wall for a gas burner and flue gas outlet. The chamber is equipped with jets for supplying secondary combustion air. The combustion chamber is equipped with temperature probes. On the side wall of the chamber there is a separate inlet allowing to attach an additional burner to the pellets. The combustion chamber was tested with an additional burner. The outer side of the chamber wall will be insulated with mineral wool 60 to 100 mm thick after installation into the line and will be covered with sheet metal.

Klasifikace

 • Druh

  G<sub>funk</sub> - Funkční vzorek

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  20301 - Mechanical engineering

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/TH02030120" target="_blank" >TH02030120: Termické zpracování zbytků po suché fermentaci</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2018

 • Kód důvěrnosti údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Interní identifikační kód produktu

  syngaschamber

 • Číselná identifikace

  155245

 • Technické parametry

  spalovací komora se dvěmi hořáky, hořák na tuhé palivo z BRO, druhý hořák na energoplyn, tepelný výkon 160 až 220 kW, maximální teplota spalin 1000 °C.

 • Ekonomické parametry

  Bude komerčně využíváno společně s celou vyvíjenou technologií termického zpracování BRO. Předpokládáme zvýšení tržeb o 10%.

 • Kategorie aplik. výsledku dle nákladů

 • IČO vlastníka výsledku

  25832905

 • Název vlastníka

  TRENDEX NOVA a.s.

 • Stát vlastníka

  CZ - Česká republika

 • Druh možnosti využití

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Požadavek na licenční poplatek

  A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

 • Adresa www stránky s výsledkem