Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Politika státu v oblasti prostorových dat

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F26397668%3A_____%2F10%3A%230000001" target="_blank" >RIV/26397668:_____/10:#0000001 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Politika státu v oblasti prostorových dat

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Smyslem projektu je návrh principů budoucí státní geoinformační politiky, který završí proces transpozice a implementace směrnice INSPIRE do české legislativy a zároveň bude respektovat základní principy současného eGovernmentu. V rámci řešení projektu byla provedena detailní analýza současného stavu v oblasti správy a využití prostorových dat - např. analýza související legislativy, odborné terminologie, technologických norem a standardů, technologií, dostupnosti veřejných produktů, způsobu financovánía subjektů pořizujících prostorová data. Na základě výstupů analytických činností byl vytvořen návrh Politiky státu v oblasti prostorových informací (POSOPI), včetně základní vize, strategických cílů, způsobu jejich realizace a akčního plánu. Dále byladefinována základní architektura NIPI a definována doporučení pro ekonomické hodnocení a oceňování nákladů na vznik a oběh prostorových informací, pro standardizaci, legislativu a možnosti využití finančních zdrojů EU.

 • Název v anglickém jazyce

  National Policy for Spatial Data Administration and Use in the Czech Republic

 • Popis výsledku anglicky

  The project proposes principles of future geoinformation policy of the Czech Republic as a finishing of transposition and implementation of INSPIRE Directive into Czech legislature respecting eGoverment initiative. Detailed description and analysis of current state is the main goal of the project in the area of data creating, data management and data provision. There was analysed the current state in the area of management and utilization of geospatial data - e.g. legislation analysis, analysis of terminology, technologies and standards, public data resources availability, way of funding and analysis of subject creating geospatial data. There was made the proposal of National Policy for Spatial Data Administration and Use (POSOPI) including general vision, strategic goals and action plan based on analysis conclusions. There were determined recommendations for economic evaluation of costs in the spatial data lifecycle, for legislative standardization and possibility of EU financial reso

Klasifikace

 • Druh

  O - Ostatní výsledky

 • CEP obor

  IN - Informatika

 • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/VE20092009002" target="_blank" >VE20092009002: Politika státu v oblasti prostorových dat</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2010

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů