Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Paměťový prvek pro uložení n-bitového kódu a způsob vytvoření tohoto kódu

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26310%2F20%3APA21780" target="_blank" >RIV/00216305:26310/20:PA21780 - isvavai.cz</a>

 • Nalezeny alternativní kódy

  RIV/28778758:_____/20:N0000003 RIV/67985858:_____/20:00504859

 • Výsledek na webu

  <a href="https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033289.pdf" target="_blank" >https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033289.pdf</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Paměťový prvek pro uložení n-bitového kódu a způsob vytvoření tohoto kódu

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Paměťový prvek je tvořený fotochemickým článkem pro generování fotoproudu dopadajícím UV zářením. Fotochemický článek zahrnuje nosný podklad, na kterém je uspořádána soustava elektrod obklopená gelovým elektrolytem, a každá z elektrod je opatřena výstupním kontaktem vyvedeným na povrch nosného podkladu. Podstata technického řešení spočívá v tom, že soustava elektrod je tvořena tiskovou vrstvou uspořádanou na nosném podkladu a gelový elektrolyt je tvořen tiskovou vrstvou překrývající elektrody. Soustava elektrod zahrnuje jednu společnou katodu, jednu referenční fotoanodu opatřenou polovodičovou vrstvou tvořenou tiskovou vrstvou uspořádanou na povrchu referenční fotoanody a generující po dopadu UV záření výstupní fotoproud Ir, a alespoň jednu měřící fotoanodu opatřenou polovodičovou vrstvou tvořenou tiskovou vrstvou uspořádanou na povrchu měřící fotoanody a generující po dopadu UV záření výstupní fotoproud Im. Pro výstupní proudy referenční fotoanody a měřící fotoanody platí Ir . Im a hodnoty výstupních fotoproudů Im z měřících fotoanod tvoří signál nesoucí n-bitový kód generovaný paměťovým prvkem. Paměťový prvek tedy obsahuje společnou katodu a jednu nebo několik fotoanod pokrytých polovodičovými vrstvami, které tvoří jednotlivé pozice výsledného kódu (P). Každá pozice potom poskytuje několik úrovní signálu (S) v závislosti na svých vlastnostech, např. míra zatlumení dopadajícího UV záření, či množství polovodiče v polovodičové vrstvě, určující hodnotu signálu dané proměnné pozice. Celkový počet možných kombinací, resp. počet realizovatelných kódů, je tedy n = PS. Celá soustava elektrod je pak zapojena do elektrického obvodu, ve kterém je dále zapojen napájecí zdroj a vyhodnocovací čip. Celý obvod tak umožňuje měřit změny fotoproudu v jednotlivých fotoanodách, tj. pro

 • Název v anglickém jazyce

  A memory item for storing the n-bit code and a method for generating the code

 • Popis výsledku anglicky

  The memory element is formed by a photochemical cell for generating photocurrent by incident UV radiation. The photochemical cell comprises a support substrate on which a plurality of electrodes surrounded by a gel electrolyte is disposed and each of the electrodes is provided with an output contact extending to the surface of the support substrate. The essence of the invention lies in the fact that the electrode system consists of a printing layer arranged on a carrier substrate and the gel electrolyte is formed by a printing layer overlapping electrodes. The electrode assembly comprises one common cathode, one reference photoanode provided with a semiconductor layer formed by a printing layer disposed on the reference surface photoanodes and generating an output photocurrent Ir, and at least one measurement, after UV radiation a photoanode provided with a semiconductor layer formed by a printing layer disposed on the surface measuring photoanodes and generating output photocurrent Im after UV radiation Im. For output currents reference photoanodes and measuring photoanodes apply Ir. Im and photocurrent values ​​Im from the measuring photoanodes they form a signal carrying the n-bit code generated by the memory element. Thus, the memory element comprises a common cathode and one or more photoanodes coated semiconductor layers, which form the individual positions of the resulting code (P). Every position it then provides several signal levels (S) depending on its characteristics, eg rate damping of incident UV radiation, or the amount of semiconductor in the semiconductor layer, determines the signal value of the given position variable. The total number of possible combinations, respectively. number therefore, it is n = PS. The whole set of electrodes is then connected to the electrical circuit in which the power supply and the evaluation chip are further connected. The entire circuit thus allows Measure photocurrent changes in individual photoanodes, ie vari

Klasifikace

 • Druh

  P - Patent

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  20501 - Materials engineering

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/VI20162019037" target="_blank" >VI20162019037: Pokročilý identifikační element pro rozpoznání archiválií</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2020

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Číslo patentu nebo vzoru

  308265

 • Vydavatel

  CZ001 -

 • Název vydavatele

  Industrial Property Office

 • Místo vydání

  Prague

 • Stát vydání

  CZ - Česká republika

 • Datum přijetí

  19. 2. 2020

 • Název vlastníka

  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha 6, Lysolaje, CZ Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

 • Způsob využití

  A - Výsledek využívá pouze poskytovatel

 • Druh možnosti využití

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence