Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  SMK02020DG003

 • Hlavní účastníci

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí<br>Národní zemědělské muzeum v Praze

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  012/2020/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Landscape for breeding and training ceremonial coach horses in Kladruby nad Labem

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to find new methods for effective management of a unique cultural landscape (SC 2.1) declared a national cultural monument and listed as a UNESCO World Heritage site. The main goal of the project is to evaluate the purpose, origin and historical development of the landscape designed for breeding and training ceremonial coach horses in Kladruby n. L., to assess the landscape in its present-day state, to determine its cultural values and to define effective methods of its preservation and presentation. The outcomes of the project will also provide model approaches to comparable world heritage sites.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60401 - Arts, Art history

 • OECD FORD - vedlejší obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50701 - Cultural and economic geography

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny<br>AL - Umění, architektura, kulturní dědictví<br>DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Hlavní výsledky v podobě šesti specializovaných map, softwaru a jedné výstavy s kritickým katalogem byly splněny, stejně tak všechny vedlejší publikační výsledky typu B a J. Ostatní cíle projektu byly naplňovány dle plánu v průběhu tří etap – analýza archiválií, terénní průzkum, interpretace a rozbor skladebných prvků krajinné kompozice. Sumarizace těchto poznatků, které přispívají k prohloubení poznání a efektivnější péči o tuto konkrétní památku, je hlavním přínosem projektu. Projekt byl realizován v souladu s plánovaným harmonogramem. V průběhu jeho řešení nedošlo k žádným zásadním změnám, které by ohrozily naplnění cílů projektu. Hlavní výsledky byly splněny jen z části. Řešitelským týmem předložené výsledky legislativní a nelegislativní povahy nebyly schváleny z důvodu nereflektování stávajícího legislativního rámce a absence dopadové studie.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 976 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 976 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč